فرقی نمی کند
فروشی
درخواستی


فرقی نمی کند
نیست
هست